Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku

Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku

Slovenská republika (2019).