Herecké legendy (Ivan Rajniak)

Herecké legendy (Ivan Rajniak)

Ivan Rajniak

Documentary / Journalistic

·  Slovensko

Rozhovor Emila Horvátha so Štefanom Kvietikom o Ivanovi Rajniakovi.. Slovenská republika (2016).