Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku

Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku

Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku "N“

2013 

·  Journalistic

SR (2016)