Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku "N“

Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku "N“

2013 

·  Slovakia

SR (2021)