Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku "N“ / 26.05.2023, 20:00

Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku "N“ / 26.05.2023, 20:00

Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku "N“

26.5. 20:00
Dvojka
7 minutes

SR (2019)

More information

Episodes

Available in 12 days

Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku "N“ / 23.06.2023, 16:00

23.6. 16:00, RTVS :24, 30 minutes

Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku "N“ / 23.06.2023, 16:00

SR (2019)

Available in 12 days

Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku "N“ / 23.06.2023, 12:00

23.6. 12:00, RTVS :24, 30 minutes

Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku "N“ / 23.06.2023, 12:00

SR (2019)

Available in 11 days

Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku "N“ / 22.06.2023, 16:00

22.6. 16:00, RTVS :24, 30 minutes

Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku "N“ / 22.06.2023, 16:00

SR (2019)

Available in 11 days

Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku "N“ / 22.06.2023, 12:00

22.6. 12:00, RTVS :24, 30 minutes

Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku "N“ / 22.06.2023, 12:00

SR (2019)

Available in 10 days

Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku "N“ / 21.06.2023, 16:00

21.6. 16:00, RTVS :24, 30 minutes

Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku "N“ / 21.06.2023, 16:00

SR (2019)

Available in 10 days

Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku "N“ / 21.06.2023, 12:00

21.6. 12:00, RTVS :24, 30 minutes

Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku "N“ / 21.06.2023, 12:00

SR (2019)

Available in 9 days

Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku "N“ / 20.06.2023, 16:00

20.6. 16:00, RTVS :24, 30 minutes

Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku "N“ / 20.06.2023, 16:00

SR (2019)

Available in 9 days

Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku "N“ / 20.06.2023, 12:00

20.6. 12:00, RTVS :24, 30 minutes

Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku "N“ / 20.06.2023, 12:00

SR (2019)

Available in 8 days

Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku "N“ / 19.06.2023, 16:00

19.6. 16:00, RTVS :24, 30 minutes

Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku "N“ / 19.06.2023, 16:00

SR (2019)

Available in 8 days

Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku "N“ / 19.06.2023, 12:00

19.6. 12:00, RTVS :24, 30 minutes

Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku "N“ / 19.06.2023, 12:00

SR (2019)

About show

audio commentary, Slovak slo

SR (2019)