Informácie poskytované Spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy prostriedkami komunikácie na diaľku alebo mimo obchodné priestory Prevádzkovateľa

Poučenie o práve Spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy uzavretej dištančným spôsobom

(ďalej len „Informácia“)


Preambula

Prevádzkovateľ je oprávnený v súlade právnymi predpismi poskytovať služby v oblasti elektronických komunikácií. Spotrebiteľ má záujem tieto služby využívať. S ohľadom na túto skutočnosť poskytuje Prevádzkovateľ Spotrebiteľovi v snahe ho čo najlepšie informovať o niektorých podstatných otázkach zmluvného vzťahu, v súlade právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu spotrebiteľov, pred prípadným uzavretím zmluvy o poskytovaní služieb nasledujúce informácie. Tieto informácie sa týkajú obsahu zmluvného vzťahu, vrátane možnosti odstúpiť od zmluvy.

Podrobnejšie informácie o tom, za akých podmienok sú Prevádzkovateľom poskytované služby, s k dispozícii vo VPS. So znením VPS je vhodné zoznámiť sa pred tým, než dôjde k uzavretiu zmluvy.

Článok 1 Úvodné ustanovenia

1.1Spotrebiteľom je fyzická osoba – Užívateľ, ktorá uzatvorí Zmluvu s Prevádzkovateľom mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania (t. j. koná za účelom, ktorý nespadá do jej obchodnej, podnikateľskej, remeselnej alebo profesijnej činnosti);

1.2Prevádzkovateľ: SledovanieTV.sk s.r.o., IČO: 47374063, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 91580/B vedená u Okresného súdu Bratislava I, so sídlom Miletičova 1, 82108 Bratislava, zoznam prevádzkarní uverejnený na internetovej adrese: www.sledovanietv.sk;

1.3Službou je poskytovanie služieb elektronických komunikácií, ale aj iných služieb, predovšetkým služieb prenosu (prevzatého) rozhlasového a televízneho vysielania v súlade a za podmienok stanovených VPS, služieb videa na vyžiadanie a súvisiacich služieb, a to Prevádzkovateľom Spotrebiteľovi, prípadne tiež tretími stranami Spotrebiteľovi.

1.4VPS sú všeobecné podmienky vzťahujúce sa na poskytovanie Služby, ktorých aktuálne znenie je vždy dostupné na internetových stránkach Prevádzkovateľa. VPS obsahujú podrobné podmienky o poskytovaní jednotlivých Služieb.

Článok 2 Ustanovenia o cene a ďalších nákladoch, platby

2.1Za Služby je Spotrebiteľ povinný hradiť platby, ktorých aktuálna výška je vždy stanovená v Cenníku Prevádzkovateľa.

2.2Platby sa spravidla hradia vopred.

2.3Všetky platby môže Spotrebiteľ robiť bezhotovostne na základe vystavenej faktúry, a to aj s využitím platobnej brány, pokiaľ je aktuálne k dispozícii.

2.4Náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa zásadne nelíšia od základnej sadzby. Prípadné výnimky sú stanovené v Cenníku Prevádzkovateľa.

2.5Aktuálne znenie Cenníku Prevádzkovateľa, ktorý obsahuje najmä všetky náklady na poskytovanie Služby, vrátane súvisiacich daní, poplatkov a pod., je dostupné na internetových stránkach Prevádzkovateľa. Cenník obsahuje kompletný výpočet nákladov Prevádzkovateľa na poskytovanie Služby Spotrebiteľovi.

Článok 3 Práva z vadného plnenia, sťažnosti

3.1V prípade akýchkoľvek nedostatkov či nezrovnalostí v poskytovaní Služby, vyúčtovaní za Službu a pod. je Spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na Prevádzkovateľa, a to najmä prostredníctvom elektronickej pošty alebo call centra. Kontaktné údaje sú uvedené na internetových stránkach Prevádzkovateľa.

3.2V prípade závažného porušovania povinností zo strany Prevádzkovateľa má Spotrebiteľ o. i. právo na odstúpenie od zmluvy. Podrobnosti sú uvedené v článku 18 VPS.

3.3Štátnym orgánom dohľadu príslušný vykonávať kontrolu a dozor nad dodržiavaním ochrany práv spotrebiteľa je Slovenská obchodní inšpekcia, www.soi.sk.

3.4V prípade ak nie je Spotrebiteľ spokojný s kvalitou Služby alebo so spôsobom vybavenia jeho reklamácie Prevádzkovateľom alebo sa domnieva, že Prevádzkovateľ inak porušil jeho práva, má možnosť sa na účely alternatívneho riešenia takéhoto sporu podľa zák. č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov obrátiť na niektorý zo subjektov zapísaných v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky; aktuálny zoznam subjektov je zverejnený tu:

http://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov alebo prostredníctvom online platformy Európskej komisie na riešenie spotrebiteľských sporov podaním sťažnosti tu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

3.5Ak nedôjde k riešeniu sporu podľa predchádzajúcich ustanovení, majú Prevádzkovateľ i Spotrebiteľ právo obrátiť sa s návrhom na mieste i vecne príslušný všeobecný súd.

Článok 4 Trvanie zmluvy a jej ukončenie

4.1Zmluva o poskytovaní Služby môže byť uzavretá buď na dobu neurčitú, alebo na dobu určitú. V prípade zmluvy uzavretej na dobu určitú môže za vopred dohodnutých podmienok dochádzať k automatickému predĺženiu platnosti takej zmluvy.

4.2Zmluvu na dobu určitú je možné ukončiť obdobne ako zmluvu na dobu neurčitú (viďte čl. 4.4 tejto Informácie). V takom prípade je však spotrebiteľ povinný uhradiť poplatok za ukončenie rovnajúci sa jednej pätine súčtu mesačných paušálov zostávajúcich od uplynutia výpovednej lehoty do konca dojednanej doby trvania zmluvy, ak nie je v Cenníku alebo v zmluve uvedená platba nižšia.

4.3Pokiaľ nedôjde k oprávnenému ukončeniu zmluvy o poskytovaní Služby na dobu určitú zo strany Spotrebiteľa alebo Prevádzkovateľa, je Spotrebiteľ povinný Službu na základe zmluvy čerpať najmenej po dobu, na ktorú bola zmluva uzavretá. Predplatené služby je nutné čerpať vždy po celú dobu, na ktorú boli uhradené, a Prevádzkovateľ je povinný služby po túto dobu poskytovať.

4.4Zmluvu uzavretú na dobu neurčitú je možné ukončiť o. i. dohodou zmluvných strán a výpoveďou. Zmluvu je možné vypovedať z akéhokoľvek dôvodu, alebo aj bez udania dôvodu, výpovedná lehota činí 30 dní.

4.5Podmienky, postup a ďalšie informácie, týkajúce sa prípadného odstúpenia od zmluvy, sú uvedené nižšie v tejto Informácii. Podrobnosti a ďalšie možnosti ukončenia zmluvy sú uvedené vo VPS.

Článok 5 Právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej dištančným spôsobom

5.1Ak bola zmluva uzavretá dištančným spôsobom, t. j. bez súčasnej fyzickej prítomnosti strán, alebo mimo obchodné priestory Prevádzkovateľa, má Spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní odo dňa jej uzavretia, a to z akéhokoľvek dôvodu, alebo aj bez uvedenia dôvodu.

5.2K odstúpeniu od zmluvy je možné využiť formulár, ktorého aktuálne znenie je dostupné na internetových stránkach Prevádzkovateľa. Lehota pre odstúpenie sa považuje za zachovanú aj vtedy, pokiaľ Spotrebiteľ v jej priebehu odoslal Prevádzkovateľovi oznámenie o tom, že od zmluvy odstupuje. Aktuálne znenie poučenia o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy je dostupné na internetových stránkach Prevádzkovateľa.

5.3Možnosť odstúpenia od zmluvy sa neuplatní v prípade:

5.3.1poskytovania služieb, ak boli splnené s predchádzajúcim výslovným súhlasom Spotrebiteľa pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy,

5.3.2dodania digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom Spotrebiteľa pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy (t. j. napríklad služba video-on-demand).

Článok 6 Dôsledky odstúpenia od zmluvy

6.1V prípade odstúpenia Spotrebiteľa od zmluvy podľa predchádzajúceho článku vráti Prevádzkovateľ Spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bol informovaný o rozhodnutí Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, všetky platby, ktoré od Spotrebiteľa obdržal, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Spotrebiteľom zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný než najlacnejší spôsob štandardného dodania Prevádzkovateľom ponúkaný). Pre vrátenie platieb bude zásadne použitý rovnaký platobný prostriedok, ktorý použil Spotrebiteľ pre prevedenie počiatočnej transakcie, pokiaľ Spotrebiteľ výslovne neurčil inak. Spotrebiteľovi tým nevzniknú ďalšie náklady.

6.2Pokiaľ Spotrebiteľ na základe zmluvy obdržal akékoľvek hnuteľné veci, je povinný ich bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od zmluvy, zaslať späť alebo ich odovzdať na adrese prevádzkarne, uvedenej v čl. tejto Informácie. Lehota sa považuje za zachovanú, pokiaľ budú hnuteľné veci odoslané, resp. odovzdané pred uplynutím 14 dní. Spotrebiteľ ponesie priame náklady spojené s navrátením hnuteľných vecí.

6.3Pokiaľ Spotrebiteľ požiadal, aby poskytovanie služieb začalo počas lehoty pre odstúpenie od zmluvy, zaplatí Prevádzkovateľovi čiastku úmernú rozsahu poskytnutých služieb do doby, kedy Prevádzkovateľa informoval o odstúpení od zmluvy, a to v porovnaní s celkovým rozsahom služieb stanoveným v zmluve.

6.4Spotrebiteľ zodpovedá iba za zníženie hodnoty hnuteľných vecí v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je nutný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti (ide teda o nakladanie spôsobom mimo rámec nakladania, ktoré by Spotrebiteľ realizoval v prípade nákupu hnuteľných vecí v kamennom obchode).

Článok 7 Záverečné ustanovenia

7.1Táto Informácia je, s výnimkou dojednaní, ktoré obsahuje Článok 5 a Článok 6, platná iba po dobu 14 kalendárnych dní odo dňa jej oznámenia Spotrebiteľovi. Po uplynutí tejto lehoty nie je Prevádzkovateľ obsahom tejto Informácie viazaný. Ak bude mať Spotrebiteľ záujem na uzavretí zmluvy o poskytovaní Služieb aj po uplynutí tejto doby, bude mu Prevádzkovateľom poskytnutá Informácia nová. Pokiaľ by však nová Informácia bola obsahovo úplne totožná, nemusí Prevádzkovateľ novú Informáciu poskytovať a použije sa naďalej obsah tejto Informácie.

7.2V prípade, že v lehote 14 dní odo dňa poskytnutia tejto Informácie dôjde k uzavretiu zmluvy o poskytovaní Služby, stane sa táto Informácia súčasťou uzavretej zmluvy.

7.3Údaje obsiahnuté v tejto Informácii je možné zmeniť až do doby uzavretia zmluvy o poskytovaní Služby dohodou Prevádzkovateľa a Spotrebiteľa. V takom prípade sa súčasťou zmluvy podľa predchádzajúceho odstavca stane Informácia v zmenenom znení.

7.4Ak neobsahuje táto Informácia všetky údaje uvedené v § 10a a nasl. zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, resp. v § 3 a nasl. zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, v znení neskorších predpisov, alebo iné informácie, ktoré je Prevádzkovateľ Spotrebiteľovi povinný poskytnúť v súlade s právnymi predpismi, budú tieto údaje oznámené Spotrebiteľovi v textovej podobe najneskôr do okamihu započatia poskytovania Služby.