Ochrana dát a informácie o užívateľoch

  1. Užívateľ je oprávnený využiť na ochranu prenášaných informácií vlastné opatrenia pre utajenie ich obsahu, napr. kódovanie alebo šifrovanie. Tieto opatrenia sa musia uplatniť technickými prostriedkami, ktoré sú zlučiteľné s technickými prostriedkami Prevádzkovateľa.
  2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo viesť záznamy o užívaní Služieb IPTV ako podklad pre ich vyúčtovanie, minimálne po dobu 1 roka (pokiaľ právne predpisy neurčujú dlhšiu lehotu) od ich vzniku a na požiadanie tieto záznamy sprístupniť Užívateľovi. Užívateľ je povinný za ich sprístupnenie uhradiť poplatok podľa platného a účinného Cenníka.
  3. Prevádzkovateľ môže všetky relevantné informácie týkajúce sa Užívateľov, ktoré uložil najmä ako elektronické dáta, užívať v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na účely prevádzkovania Služieb IPTV a Služieb tretích strán, príp. ďalších služieb. Prevádzkovateľ garantuje dodržiavanie tajomstva podľa ZEK a ochranu informácií o Užívateľovi pred ich neoprávneným použitím tretími osobami. Prevádzkovateľ nesprístupní tieto informácie tretím osobám bez písomného súhlasu Užívateľa, s výnimkou prípadov ustanovených zákonom.
  4. Užívateľ súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov Prevádzkovateľom poskytnutých mu v podľa Zmluvy. Prevádzkovateľ prehlasuje, že tieto osobné údaje Užívateľa bude spracovávať za účelom poskytovania Služieb IPTV, prípadne za účelom vymáhania práv Prevádzkovateľa. Ich spracovanie prebieha automatizovane i manuálnym spôsobom, a podlieha fyzickej i technickej kontrole. Osobné údaje sú od Užívateľa získavané na základe Zmluvy IPTV. Užívateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne. Všetky dáta sú ukladané v písomnej a digitálnej forme. Dáta Prevádzkovateľ spracováva iba v rozsahu potrebnom pre dosiahnutie účelu a po nevyhnutú dobu, najdlhšie však po dobu do jedného roka od skončenia trvania Zmluvy IPTV alebo do úplného vysporiadania práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy IPTV alebo po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi. Obdobie, pre ktoré Užívateľ udelil svoj súhlas trvá po dobu jeho písomného odvolania Užívateľom zaslaným na adresu sídla Prevádzkovateľa. Ak Užívateľ súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov poskytnutých Prevádzkovateľovi podľa Zmluvy IPTV na propagačných materiáloch, ponukách, referenciách a internetovej adrese Prevádzkovateľa, potom výslovne súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ uvádzal Užívateľa v zozname svojich zákazníkov zverejnenom na svojich webových stránkach alebo v ponukách Služieb IPTV či propagačných materiáloch spoločnosti. Časť osobných údajov môže Užívateľ po prihlásení do systému Prevádzkovateľa vo webovom rozhraní Prevádzkovateľa prezerať, kontrolovať a meniť. Svojim podpisom (Registráciou, resp. jej potvrdením) Užívateľ potvrdzuje pravdivosť poskytnutých údajov, najmä pokiaľ ide o špecifikáciu svojich osobných a kontaktných údajov. Ak sa osobné údaje Užívateľa zmenia alebo sú nepresné, je Užívateľ povinný bez meškania tieto údaje aktualizovať alebo Prevádzkovateľa o tejto skutočnosti informovať. V prípade, že Užívateľ nebude Prevádzkovateľa informovať o zmene aktuálnych osobných údajoch podľa prechádzajúcej vety, preberá tým Užívateľ zodpovednosť za všetky následky vyplývajúce z porušenia tejto povinnosti.