Zásady spracovania osobných údajov spoločnosti sledovanietv.sk s.r.o.

 1. K čomu slúži tento dokument?
  • účelom tohto dokumentu je oboznámiť Vás s tým, ako naša spoločnosť nakladá s Vašimi osobnými údajmi a aké sú Vaše práva vo vzťahu k osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame
 2. Čo sú to osobné údaje?
  • všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (ďalej len "subjekt údajov"), tzn. akékoľvek údaje, na základe ktorých je možné fyzickú osobu priamo alebo nepriamo identifikovať
 3. Čo je to spracovanie osobných údajov?
  • akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi, vykonávaná tiež automatizovane, ako je zhromažďovanie, zaznamenanie, usporiadanie, uloženie, pozmenenie, vyhľadanie, použitie, šírenie či sprístupnenie, ale aj ich obmedzenia a výmaz alebo zničenie
 4. Za akým účelom sa moje osobné údaje spracovávajú a akých osobných sa údajov sa to týka?
  • Vaše osobné údaje spracovávame iba na tieto účely
   • plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli, predovšetkým poskytnutie objednaných služieb vr. služieb servisnej podpory
   • dodržanie našich zákonných povinností
   • náš oprávnený záujem (napr. uplatnenie nášho nároku plynúceho zo zmluvy, zasielanie informácií o našich službách - priamy marketing a pod.)
  • vzhľadom na uvedené účely spracovávame iba údaje, ktoré uvádzate v zmluve (objednávke) s nami, prípadne údaje, ktoré od Vás získame v priebehu plnenia zmluvy, teda
   • meno a priezvisko, prípadne IČO a DIČ u podnikateľov
   • dátum narodenia
   • bydlisko, doručovacia adresa, prípadne sídlo a fakturačná adresa u podnikateľov
   • e-mailová adresa a telefónne číslo
   • IP adresa, z ktorej k nami poskytovanej službe pristupujete
   • informácie o zariadení, pomocou ktorých využívate naše služby
   • údaje o tom, aké služby a v akom rozsahu od nás využívate, vrátane informácií o tom, aké relácie sledujete
  • spracovanie Vašich osobných údajov na účely splnenia zmluvy je nevyhnutnou požiadavkou pre samotné uzatvorenie zmluvy a poskytnutie plnenia z našej strany
 5. Potrebujete na spracovanie údajov môj súhlas?
  • v súčasnej dobe nie, spracovávame Vaše osobné údaje len v režimoch, ku ktorým výslovný súhlas nie je potreba
 6. Čo je to priamy marketing?
  • priamy marketing je možnosť oslovenia Vás, našich zákazníkov, s ponukou podobného tovaru a služieb, aké od nás už využívate (typicky pôjde o ponuku výhodnejšieho alebo väčšieho balíka, oznámenia o novinkách v ponuke, akciových cenách a pod.)
  • toto oslovovanie môže prebiehať formou e-mailu či SMS, ak ste takýto kontakt uviedli pri Vašej predchádzajúcej objednávke tovaru a služieb
  • vždy pritom máte možnosť sa zo zasielania takýchto ponúk zadarmo a jednoducho odhlásiť (tzv. opt-out), a to jednoduchým kliknutím na odkaz, ktorý nájdete v našej e-mailovej správe, prípadne aj iným spôsobom, o ktorom Vás budeme včas informovať
 7. Kto je to správca a kto má prístup k mojim osobným údajom? správcom je ten, kto nielen spracúva Vaše osobné údaje, ale predovšetkým pre toto spracovanie stanovuje účely a prostriedky
  • Vaše osobné údaje spracovávame predovšetkým my, SledovanieTV.sk s.r.o., IČO: 0047374063, so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava - sme teda správcom Vašich osobných údajov
  • ďalej má k Vašim osobným údajom v rozsahu uvedenom v bode 4) prístup aj spoločnosť ModernTV s.r.o., IČO: 03864227, spisová značka: C 86792 vedená na Krajskom súde v Brne, so sídlom U vodárny 3032/2a, Královo Pole, 616 00 Brno, s ktorou má naša spoločnosť uzatvorenú zmluvu o spracovaní osobných údajov. Spoločnosť ModernTV s.r.o. spracováva osobné údaje pre účely zabezpečenia fungovania našich služieb a na účely nášho marketingu (prevádzkuje pre nás informačný systém), pre vlastnú potrebu však osobné údaje nevyužíva, je teda spracovateľom osobných údajov.
  • v prípade, že budete sledovať relácie z videotéky (VOD), ktoré sú zadarmo, bude informácia o tom, že ste v rámci tohto programu videli reklamu, odovzdaná prevádzkovateľovi reklamného systému. Dôvodom je skutočnosť, že tieto relácie sú financované práve z reklamy a týmto je preukázané, že reklama bola zhliadnutá. Inak by sme Vám relácie nemohli poskytnúť zadarmo, ale boli by spoplatnené. Upozornenie na túto skutočnosť, vrátane informácie o prevádzkovateľovi reklamného systému (t. j. o tom, komu budú informácie odovzdané), budú k dispozícii vo videotéke, resp. u každej dotknutej relácie.
 8. Ako dlho moje osobné údaje spracovávate?
  • Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli
  • po skončení zmluvného vzťahu v uchovávaní pokračujeme, ak pre nás táto povinnosť plynie z právnych predpisov (v súčasnej dobe to môže byť až 10 rokov)
  • ďalším dôvodom pre uchovanie osobných údajov aj po skončení zmluvného vzťahu je uplatnenie nášho nároku, ktorý aj naďalej pretrváva (napr. evidencia a vymáhanie dlžnej sumy)
 9. Aké sú moje práva?
  • právo na informácie o spracovaní
   • všetky potrebné informácie nájdete v tomto informačnom memorande
   • pokiaľ tu nenájdete to, čo hľadáte, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie
  • právo na prístup k mojim osobným údajom, ich opravu či vymazanie
   • máte právo na informáciu o účele spracovania, jeho rozsahu alebo dobe uchovania
   • zároveň máte právo na to, aby boli spracované iba presné osobné údaje, ktoré zodpovedajú skutočnosti - s týmto zároveň súvisí právo na prípadnú opravu nepresných osobných údajov
   • časť Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame, je Vám k dispozícii v užívateľskom rozhraní na našich internetových stránkach (pozri bod 9), a ak to užívateľské rozhranie umožňuje, možno tu osobné údaje tiež opravovať či meniť
   • ak už pominul účel či zákonný dôvod, na základe ktorého boli osobné údaje spracované, máte právo na ich vymazanie
  • právo vzniesť námietku
   • námietku máte možnosť vzniesť kedykoľvek, keď sa domnievate, že spracovanie prebieha v rozpore s právnymi predpismi
   • na základe námietky sme (v prípade jej oprávnenosti) povinní spracovanie Vašich osobných údajov ukončiť
   • pôjde o prípady, kedy by sme Vaše osobné údaje spracovávali z dôvodu nášho oprávneného záujmu, ktorý by už pominul
  • právo na prenositeľnosť údajov
   • ak nás požiadate, aby sme Vaše osobné údaje odovzdali inému správcovi, urobíme tak v rozsahu, v akom o to požiadate
  • právo podať sťažnosť u ÚOOÚ
   • kedykoľvek môžete podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov www.dataprotection.gov.sk
  • právo na obmedzenie spracovania
   • v prípade, že sú Vaše spracovávané údaje nepresné, obmedzíme ich spracovanie po dobu nutnú na ich opravu alebo doplnenie
   • spracovanie obmedzíme tiež po dobu, po ktorú preverujeme, že Vami vznesená námietka je legitímna
  • právo na oznámenie o porušení zabezpečenia osobných údajov
   • toto právo spočíva v našej povinnosti oznámiť Vám v súlade s právnymi predpismi prípady, keď dôjde k porušeniu zabezpečenia Vašich osobných údajov, z ktorého vyplynie vysoké riziko pre Vaše práva a slobody
 10. Naše právo overiť členský štát Vášho bydliska
  • v prípade, že s nami uzatvárate zmluvu o poskytovaní on-line služby, máme právo overiť členský štát Vášho bydliska, aby sme Vám mohli umožniť používanie služby aj v iných krajinách EÚ
  • k tomuto sme oprávnení vyžiadať si od Vás prostriedky uvedené v článku 5 Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2017 / 1128 zo 14. júna 2017, týmito sú napr. občiansky preukaz, vodičský preukaz, miesto inštalácie set-top boxu, doklad o úhrade poplatkov za služby v danom členskom štáte a pod.
 11. Naše kontaktné údaje
  • kontaktovať nás môžete prostredníctvom e-mailovej adresy podpora@sledovanietv.sk alebo písomne v sídle našej spoločnosti Miletičova 1, 821 08 Bratislava
  • v súlade s právnymi predpismi sme vymenovali tzv. poverenca pre ochranu osobných údajov, ktorý je nezávislý a má na starosti dohľad nad tým, aby naša spoločnosť nakladala s osobnými údajmi tak, ako má. Poverencom je Marie Indráková, kontakty:
   e-mailová adresa: dpo@sledovanietv.sk.